Natura-2000 handleplan

 

Lysåbne naturtyper

-          Rydning af uønsket opvækst

I forbindelse med pleje af lysåbne arealer vil det ofte være nødvendigt at foretage en rydning af buske og træer. Det vil typisk for Skagen Gren være en konsekvens af spredning af  invasive arter fra omkringliggende arealer og en uforholdsmæssig høj næringsstofbelastning / eutrofiering. Det kan f.eks. være rynket rose, bævreasp, sitkagran eller bjergfyr på klitheder og grå/grøn klit eller pilekrat i klitlavningerne. Rydningen sikrer, at den flora og fauna, der trives med lysåbne forhold, ikke skygges bort. Desuden vil rydning ofte bidrage til at bekæmpe invasive arter som nåletræer og glansbladet hæg. Det er vigtigt, at det ryddede opvækst fjernes for at skabe gode vækstbetingelser for den lysåbne vegetation.

Ved rydning af tilgroede arealer med stort potentiale for at udvikle ny habitatnatur vil den vegetation, der er karakteristisk for naturtypen, kunne indfinde sig efter få år. Det gælder særligt for tidlige tilgroningsstadier af naturtyperne.