Natura-2000 handleplan

 

Mål for planperioden

Natura 2000-planens indsatsprogram er bindende retningslinjer for handleplanen i første planperiode, og anvendes derfor som handleplanens mål. Dette indsatsprogram skal være gennemført med udgangen af år 2015, dog år 2021 for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Indsatsprogrammet vedrører alene naturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, jf. bilag 1.

 Indsatsprogrammet er på side 17 i Natura 2000-planen.

 Her er et sammendrag af indsatsprogrammet der vedrører kommunens ansvarsområde:

 Naturtyper

  • De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssige ekstensiv drift og pleje.
  • Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på arealer med våd klithede, klitlavninger og næringsrige søer. Det skal undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe mere hensigtsmæssig hydrologi.
  • Invasive arter som rynket rose og kæmpe-bjørneklo bekæmpes og deres spredning forebygges efter bedst kendte viden.
  • Der sikres mod, at der sker utilsigtet slitage forårsaget af færdsel i de mest sårbare klitnaturtyper.
  • For de marine naturtyper sikres det, at projekter og aktiviteter på land ikke skader lokaliteten.
  • Den naturlige dynamik og klitudvikling sikres.

 

Indsatser som forventes gennemført via anden planlægning end handleplanen:

Husdyrgodkendelsesloven: Reduktion af kvælstof-deposition fra luften på områdets naturtyper sker ved administration af denne lov.

Vandplanen: Regulerer tilførslen af næringsstoffer til vandløb og marine områder. Sikrer vandløb gode fysiske forhold og kontinuitet.