Natura-2000 handleplan

 

Naturtyper

I tabel 1 angives de forventede metoder og forvaltningstiltag for naturtyperne på udpegningsgrundlaget, jf. bilag 1. Tabellen er inddelt i 3 grupper:

  • Lysåbne naturtyper, inkl. sø- og vandløbsnaturtyper (se bilag 5)
  • Skovnaturtyper (se bilag 5)
  • Ny habitatnatur (dvs. forventede udvidelser af naturtyperne)

Hovedparten af arealet med naturtyper er kortlagt, og kan ses på hjemmesiden PRIOR.

I tabel 1 er der et skøn over omfanget af de enkelte metoder og forvaltningstiltag for de kortlagte  naturtyper samt et skøn over omfanget af ny habitatnatur. I den forbindelse skelnes mellem "Igangværende indsats" og "Behov for ny indsats", da der allerede er igangværende indsatser i Natura 2000-området, der bidrager til at opfylde handleplanens mål.

Arealer angivet i tabel 1 er potentielle bruttoarealer, der vil blive undersøgt nærmere i planeperioden med henblik på at vurdere gennemførlighed. Indsatsens præcise omfang i planperioden vil bero på en biologisk, teknisk og økonomisk vurdering og vil sikre Natura 2000-planens målopfyldelse ved at:

  • Arealer med disse naturtyper indenfor Natura 2000-området ikke går tilbage
  • Tilstanden samlet set ikke forringes i denne planperiode

"Igangværende indsats" dækker over indsatser, som forløber i hele første planperiode, dvs. til og med 2015. Aftaler, der udløber i løbet af 2012 - 2015 indgår i kolonnen "Behov for ny indsats".

Den østlige del af området er under tilgroning hen imod skovklitter. Denne del af området overlades til en naturlig udvikling. Området er derfor ikke medtaget i det areal hvor der ifølge tabel 1 skal ske rydning.

Forventede metoder og forvaltningstiltag 

 

Skøn over omfanget af:

Igangværende

indsats

Behov for ny indsats

Samlet indsats

Lysåbne naturtyper:

 

 

 

Rydning af uønsket opvækst

Ca. 15 ha

op til 35 ha

op til 50 ha

Forbedring af hydrologi

0 ha

0 ha

0 ha

Græsning eller høslæt

0 ha

Ca. 0 ha

Ca. 0 ha

Afskrælning eller afbrænding

0 ha

0 ha

0 ha

 

 

 

 

Skovnaturtyper:

 

 

 

Skov med fredskovspligt:

 

 

 

Skovnaturtypebevarende drift og pleje

0 ha

0 ha

0 ha

Urørt skov

0 ha

0 ha

0 ha

 

 

 

 

Skov uden fredskovspligt:

 

 

 

Skovnaturtypebevarende drift og pleje

0 ha

0 ha

0 ha

Urørt skov

0 ha

0 ha

0 ha

 

 

 

 

Ny habitatnatur**:

 

 

 

Udvidelser af naturtyper

0 ha

0 ha

0 ha

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 4.

** I bilag 3 er der et kort, som viser potentielle områder for ny habitatnatur.

Særligt for lysåbne naturtyper

Det er vurderet, at der generelt ikke er behov for ekstensiv drift i dette Natura 2000-område. Det skyldes, at strukturen er vurderet af Naturstyrelsen til at være god i langt den største del af området. I en lille del af området er strukturen vurderet til at være dårlig. Den dårlige struktur på de fleste af disse naturarealer skyldes tilgroning med vedplanter, hvilket kan afhjælpes med rydning. På enkelte naturarealer kan der være tilgroning med græsser og høje urter. Disse områder vil have gavn af ekstensiv drift i form af græsning eller høslæt. Det vurderes løbende hvorvidt, der er behov for ekstensiv drift på enkelte arealer.

De hydrologiske forhold er vurderet til at være optimale for naturtyperne i området og det er derfor vurderet, at der ikke skal ske en indsats.

De invasive arter forsøges bekæmpet efter bedst kendte teknik.