Natura-2000 handleplan

 

Bilag 1: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. H2:

 

 Naturtypenr.              Naturtype

Handleplan-myndighed

I alt*

Frederikshavn  Kommune

Naturstyrelsen

 

2110

Forklit

 

 

ej kortlagt

2120

Hvid klit

 

 

ej kortlagt

2130

Grå/grøn klit

1136 ha

 

 1136

2160

Havntornklit

 

 

ej kortlagt

2170

Grårisklit

 

 

ej kortlagt

2180

Skovklit

2

1

3

2190

Klitlavning

512 ha

 

512 

3110

Lobeliesø

 

 

ej kortlagt

3130

Søbred med småurter

 

 

ej kortlagt

3140

Kransnålalge-sø

 

 

ej kortlagt

3150

Næringsrig sø

 

 

ej kortlagt

3160

Brunvandet sø

 

 

ej kortlagt

9190

Stilkege-krat

 

1

1

91D0

Skovbevokset tørvemose

1

1

2

1065

Hedepletvinge

 

 

 

I alt*

 

1651

 

1654

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planer i egne drifts- og plejeplaner.

 Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. F5

Ynglefugl

Rørdrum

Ynglefugl

Hedehøg

Ynglefugl

Trane

Ynglefugl

Plettet rørvagtel

Ynglefugl

Hjejle

Ynglefugl

Tinksmed

Ynglefugl

Natravn

Ynglefugl

Hedelærke

Ynglefugl

Markpiber

Ynglefugl

Rødtykket Tornskade