Natura-2000 handleplan

 

Arter

Arter:

Hovedparten af indsatsen for arterne på udpegningsgrundlaget vil ske gennem indsatsen for naturtyperne.

Den samlede forventede effekt for arterne er, at der skabes tilstrækkeligt med egnede yngle- og fourageringssteder, så der på lang sigt er grundlag for følgende gunstig bestand af:

 

Art                                      Min. antal ynglepar

Rørdrum                                                   1

Hedehøg                                                   2

Trane                                                        3

Hjejle                                                        2

Tingsmed                                                  2

Natravn                                                    10

Hedelærke                                                5

Markpiber                                                 7

Rødrygget tornskade                               50