Natura-2000 handleplan

 

Mål for planperioden

(Natura 2000-planens indsatsprogram)

Natura 2000-planens indsatsprogram er bindende retningslinjer for handleplanen i første planperiode, og anvendes derfor som handleplanens mål. Dette indsatsprogram skal være gennemført med udgangen af år 2015, dog år 2021 for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Indsatsprogrammet vedrører alene naturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, jf. bilag 1.

Indsatsprogrammet er på side 22 i Natura 2000-planen.

Her er et sammendrag af Natura 2000-planens indsatsprogram:

Naturtyper

  • De lysåbne terrestiske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje
  • Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på arealer med våd klithede, klitlavninger og  sønaturtyperne.
  • Der sikres mod, at der sker utilsigtet slitage forårsaget af færdsel i de mest sårbare klitnaturtyper.
  • Skovnaturtyperne sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde kan skovnaturtyper udlægges til urørt skov, hvor der i en længere periode har været minimal eller ingen hugst.
  • Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe en mere hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyperne, og disse steder sikres den for skovnaturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi.
  • Invasive arter som rynket rose og glansbladet hæg bekæmpes og deres spredning forebygges efter bedst kendte viden.
  • Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed overfor forstyrrelser for rørdrum, hedehøg, trane, plettet rørvagtel, hjele, tinksmed og markpiber.

Arter

  • Der sikres velegnede levesteder samt tilfredsstillende fourageringsmuligheder for dagsommerfuglen hedepletvinge og for ynglefuglene rørdrum, hedehøg, trane, plettet rørvagtel, hjejle, tinksmed, natravn, hedelærke, markpibe og rødrygget tornskade.
  • Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed overfor forstyrrelser for rørdrum, hedehøg, trane, plettet rørvagtel, hjejle, tinksmed og markpiber. 

Der sikres den mest hensigtsmæssige hydrologi på levesteder for rørdrum, plettet rørvagtel, trane og tinksmed.

Indsatser som forventes gennemført via anden planlægning end handleplanen:

Husdyrgodkendelsesloven: Reduktion af kvælstofdeposition fra luften på områdets naturtyper sker ved administration af denne lov.

Vandplanen: For søer og vandløb reduceres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. Vandløb indenfor området sikres gode fysiske forhold og kontinuitet via vandplanen.