Natura-2000 handleplan

 

Arter

Der sikres velegnede levesteder samt tilfredsstillende fourageringsmuligheder for arterne: Hedepletvinge, plettet rørvagtel, rørdrum, hedehøg, hjejle, trane, tinksmed, markpiber, natravn, hedelærke og rødrygget tornskade.  

Levestederne for arterne hedepletvinge, plettet rørvagtel, hjejle og marpiber udvides hvis det er muligt.

Fuglearterne ønskes på sigt sikret med et minimum antal ynglende par, jf. afsnittet Forventet effekt side 12.

Velegnede levesteder samt tilfredsstillende fourageringsmuligheder for arterne forventes sikret ved den generelle plejeindsats for naturtyperne. I dette område består problemet hovedsageligt i tilgroning med vedvegetation, hvilket løses ved rydning. Enkelte naturarealer vil have gavn af ekstensiv drift i form af græsning eller høslæt og eventuelt afbrænding. Det vurderes løbende hvorvidt, der er behov for ekstensiv drift på enkelte naturarealer. Der er desuden fugtige naturtyper, hvor en indsats for forbedring af hydrologien er nødvendig.

Mulig udvidelse af levesteder for arterne forventes at ske på følgende måde:

  • Hedepletvinge: Naturpleje der sikres lysåbne forhold på naturtypen fugtige klitlavninger (2190).
  • Plettet rørvagtel: Almindelig naturpleje på fugtige klitlavniger (2190) med græsning, høslæt og stedvis fjernelse af vedplanter, hvor det vurderes nødvendigt. Praksis for rørhøst vurderes løbende med henblik på at skabe gode levesteder for plettet rørvagtel.
  • Hjejle: Almindelig naturpleje på de tørre naturtyper.
  • Markpiber: Almindelig naturpleje på klitnaturtyperne med græsning, høslæt og stedvis fjernelse af vedplanter, hvor det er nødvendigt.

Samtidig tages der yderligere individuelle hensyn til fuglenes forskellige krav ved at:

  • Efterlade spredte skovfyr på ryddede hedearealer til gavn for natravn, rødrykket tornskade og hedelærke
  • Efterlade skærmende beplantning langs Nordsøstien hvor tranen yngler for at mindske forstyrrelser.   
  • Fjerne pilekrat til bevarelse af lysåben rørsump til gavn for Rørdrum.

Indsatsen overfor forstyrrelser af arter sker på baggrund af en nærmere undersøgelse og vurdering af de konkrete forhold indenfor Natura 2000-området. Denne undersøgelse udføres af Naturstyrelsen og forventes iværksat i efteråret 2012. På baggrund af undersøgelsen vil myndighederne vurdere, hvorvidt der skal ske en konkret indsats i området.