Natura-2000 handleplan

 

Naturtyper

Naturtyper

I tabel 1 angives de forventede metoder og forvaltningstiltag for naturtyperne på udpegningsgrundlaget, jf. bilag 1. Tabellen er inddelt i 3 grupper:

  • Lysåbne naturtyper, inkl. sø- og vandløbsnaturtyper (se bilag 5)
  • Skovnaturtyper (se bilag 5)
  • Ny habitatnatur (dvs. forventede udvidelser af naturtyperne)

Hovedparten af arealet med naturtyper er kortlagt, og kan ses på hjemmesiden PRIOR.

I tabel 1 er der et skøn over omfanget af de enkelte metoder og forvaltningstiltag for de kortlagte  naturtyper samt et skøn over omfanget af ny habitatnatur. I den forbindelse skelnes mellem "Igangværende indsats" og "Behov for ny indsats", da der allerede er igangværende indsatser i Natura 2000-området, der bidrager til at opfylde handleplanens mål.  

For Lysåbne naturtyper dækker "Igangværende indsats" over indsatser, som forløber i hele første planperiode, dvs. til og med 2015. Aftaler, der udløber i løbet af 2012 – 2015 indgår i kolonnen "Behov for ny indsats".

Arealer angivet i tabel 1 er potentielle bruttoarealer, der vil blive undersøgt nærmere i planeperioden med henblik på at vurdere gennemførlighed. Indsatsens præcise omfang i planperioden vil bero på en biologisk, teknisk og økonomisk vurdering og vil sikre Natura 2000-planens målopfyldelse ved at:

  • Arealer med disse naturtyper indenfor Natura 2000-området ikke går tilbage
  • Tilstanden samlet set ikke forringes i denne planperiode”

Tabel 1: Forventede metoder og forvaltningstiltag for naturtyperne*

Forventede metoder og forvaltningstiltag 

 

Skøn over omfanget af:

Igangværende

indsats

Behov for ny indsats

Samlet indsats

Lysåbne naturtyper:

 

 

 

Rydning af uønsket opvækst

Ca. 20 ha

op til 140 ha

op til 160 ha

Forbedring af hydrologi

0

op til 40 ha

op til 40 ha

Græsning eller høslæt

Ca. 0 ha

Ca. 0 ha

Ca. 0 ha

Afskrælning eller afbrænding

Ca. 0 ha

op til 30 ha

op til 30 ha

…..

 

 

 

Skovnaturtyper:

 

 

 

Skov med fredskovspligt:

 

 

 

Skovnaturtypebevarende drift og pleje

Ca.1 ha

op til 2 ha

op til 3 ha

 

 

 

 

Skov uden fredskovspligt:

 

 

 

Skovnaturtypebevarende drift og pleje

0 ha

op til 3 ha

op til 3 ha

 

 

 

 

Ny habitatnatur**:

 

 

 

Udvidelser af naturtyper

Ca. 0 ha

Ca. 0 ha

Ca. 0 ha

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 4.

** I bilag 3 er der et kort, som viser potentielle områder for ny habitatnatur.

Forbedring af hydrologi sker hovedsagelig ved lukning af Bunken vandværk, samt spredning af de resterende boringer således, at indvindingsmængden fordeles over et større areal.

Særligt for lysåbne naturtyper

Det er vurderet, at der generelt ikke er behov for ekstensiv drift i dette Natura 2000-område. Det skyldes, at strukturen er vurderet af Naturstyrelsen til at være god i langt den største del af området. I en lille del af området er strukturen vurderet til at være dårlig. Den dårlige struktur på de fleste af disse naturarealer skyldes tilgroning med vedplanter, hvilket kan afhjælpes med rydning. 

Det vurderes, at afbrænding af delarealer i natura 2000 området med fordel kan anvendes på svært tilgængelige naturarealer, hvor anden ekstensiv drift ikke er mulig. Kommunen forventer i denne planperiode at starte med at afbrænde ca. 30 ha, og vil i de efterfølgende planperioder vurdere behovet for yderligere afbrænding.  

De invasive arter forsøges bekæmpet efter bedst kendte metoder. 

Særligt for skovnaturtyper

Igangværende indsatser:

Dækker skovarealer, der i hele planperioden er beskyttet ved skovlovsaftale, fredning eller lignende. I særlige tilfælde kan der være behov for en supplerende beskyttelsesindsats.

Bemærk: Træbevoksede moser, hvor vegetationen er opstået naturligt, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller skovlovens § 28. Det kan omfatte 91D0 Skovbevokset tørvemose. Sådanne arealer er ikke medtaget under ”Igangværende indsatser” i tabel 1, selvom beskyttelsen kan være tilstrækkelig.

Behov for særlig indsats:

Generelt skal der være en særlig beskyttelsesindsats af skovnatur, der er i høj tilstand. Det skal bidrage til at bevare de ekstraordinære naturværdier. Se nærmere i bilag 5 under ”Skovnaturtypebevarende drift og pleje” og ”Urørt skov”.

Bruttoarealet for urørt skov er arealer i høj tilstand med bl.a. stor andel dødt ved, mens bruttoarealet for forbedret hydrologi er de mest tørre arealer med 91D0 Skovbevokset tørvemose, der har fungerende grøfter.