Natura-2000 handleplan

 

Bilag 1: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 3:

Naturtypenr.  Naturtype

Handleplan-myndighed

I alt*

Frederikshavn Kommune

Hjørring Kommune

Naturstyrelsen

 

1330

Strandeng

7

 

 

7

2130

Grå/grøn klit

47

 

 

47

2140

Klithede

57

 

 

57

2170

Grårisklit

 

 

 

ej kortlagt

2180

Skovklit

 

 

 

ej kortlagt

2190

Klitlavning

1

 

 

1

2250

Enebærklit

4

 

 

4

3130

Søbred med småurter

 

 

 

ej kortlagt

3150

Næringsrig sø

 

 

 

ej kortlagt

3160

Brunvandet sø

 

 

 

ej kortlagt

3260

Vandløb

 

 

 

ej kortlagt

4010

Våd hede

136

4

 

140

4030

Tør hede

405

9

 

414

5130

Enekrat

0

 

 

0

6230

Surt overdrev

25

 

 

25

6410

Tidvis våd eng

294

3

 

297

6430

Urtebræmme

 

 

 

ej kortlagt

7110

Højmose

0

 

 

0

7120

Nedbrudt højmose

 

 

 

ej kortlagt

7140

Hængesæk

97

 

 

97

7150

Tørvelavning

4

 

 

4

7230

Rigkær

8

 

 

8

9190

Stilkege-krat

8

 

6

14

91D0

Skovbevokset tørvemose

20

 

9

29

91E0

Elle- og askeskov

-

-

-

0

I alt*

 

1130

16

15

1161

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planer i egne drifts- og plejeplaner.

 

Arter:

1065

Hedepletvinge

 

                                         Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 6:

 

 

Y

Trane

Y

Tinksmed

Y

Mosehornugle

Y

Rødrygget tornskade