Natura-2000 handleplan

 

Bilag 2: Fordeling af indsats mellem handleplan-myndigheder og offentlige lodsejere

I Natura 2000-planens indsatsprogram er der retningslinjer, hvor der er behov for en nærmere afklaring af, hvem der følger op på retningslinjerne. Det drejer sig om følgende retningslinjer:

  • Naturtypen rigkær søges udvidet med 5-10 hektar, hvor de naturgivne forhold gør det muligt.

Det kan både være handleplan-myndigheder og offentlige lodsejere, der skal følge op på disse retningslinjer. Derfor omfatter bilag 2 både private og offentlige arealer (inkl. offentlige arealer, hvor lodsejeren selv udarbejdet drifts- og plejeplan). 

Der er aftalt følgende opgavefordeling mellem de offentlige lodsejere og handleplan-myndigheder i Natura 2000-området:

 

Handleplan-myndighed

 

Offentlige lodsejere

Total

 

Frederikshavn Kommune

 

Hjørring Kommune

Natur-
styrelsen

 

Kriminal-
forsorgen

 

Natur-
styrelsen

Forsvaret

Total

Udvidelse af naturtypen rigkær

Ca. 3-8 ha

0  ha

Ca. 2 ha

0 ha

Ca. 2 ha

0

5-10 ha