Natura-2000 handleplan

 

Bilag 4: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner

 resume_af_naturstyrelsen_plejeplan_for_omr3.pdf (32 KB)

 forsvarets_resume_omr3.pdf (1.8 MB)

 

 

 

 

Resumé af Statsfængslet på Kragskovhede’s drifts- og plejeplaner

På afgræsningsarealerne forsøger vi løbende at holde trævæksten i ave, men som følge af at, vi kun har tilladelse til at have 79,5 DE, er vi hele tiden et skridt bagud, idet den størrelse dyrehold er alt for lille til de store arealer.

Vi har i omegnen af 100 ha. våd/tør hede, som ifølge N2000 er udlagt til rydning, men af 4 årsager vil vi helst ikke røre disse områder:

  1. I disse områder har der flere år i træk, opholdt sig en ung kongeørn, og vi håber på at der snart kommer en mage.
  2. Det er også i disse områder, at kernen af ”Skagens Odde Kronvildtet” holder til (ca. 150 – 200 stk.). Og man kan tydeligt se på floraen, at kronvildtet ynder at stå i disse områder, idet de står for en stor del af naturplejen.
  3. Trævæksten i disse områder består hovedsageligt af birk i alle aldre, heraf også en del døde og døende træer, hvilket især er til glæde for svampe, insekter og fugle med mere. Desuden er der nogle få enklaver af skovfyr.
  4. Til sidst vil jeg nævne at områderne er meget svært tilgængelige, både til fods og i særdeleshed med maskiner. Dette gør at en eventuel rydning vil blive meget bekostelig (Naturstyrelsen har ryddet et tilsvarende område, og omkostningerne beløb sig til ca. 20.000 kr/ha) Og idet at området hovedsageligt består af hede, er der ikke mulighed for at søge om støtte via NaturErhverv.

Vi har bl.a. 2,4 ha. vådområder (tidvis våd eng) som vi vil forsøge at få ryddet for træer, samt forsøge at hæmme afvandingen for.

Endvidere vil vi i det omfang, vi får indsatte med de rette evner, og forståelse for hvor nænsomt naturplejen skal foregå, gøre en indsats for at rydde og stoppe afvandingen af små specielle områder, så som ”Højmosen” og vådområdet nord herfor.

Tranerne trives i bedste velgående, vi har på vores arealer minimum 3 rugende par, og de trives tilsyneladende bedst i overgangen fra naturarealerne og til de dyrkede marker.

Af øvrig fauna vil jeg nævne odderen, den ser vi jævnligt spor af, specielt langs ”Hedegrøften” og langs ”Ledets Grøft”.

På næste side er et skema over vores udpegede lysåbne områder, med de begrænsende faktorer der er.

I vores planlægning af kommende projekter, vil vi i det omfang det er muligt / formålstjenligt, altid bruge dette skema, og forsøge at rette op på naturtilstanden fra den ”høje” ende.

 

Samlet naturtilstand ifølge "PRIOR - MAP"

                           
                           

Naturtype

Ca. ha.

Vedplanter m. over 10 % kronedække

 

Hydrologi / afvanding

Nr.

Navn

%

1

2

3

4

5

 

1

2

3

4

2130

Grå/grøn klit

100

28,1

 

24,0

4,1

 

 

 

 

 

 

 

2140

Klithede

100

7,1

5,5

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

2190

Klitlavning

100

5,4

 

5,4

 

 

 

 

 

4,3

 

 

4010

Våd hede

100

38,4

 

37,2

1,2

 

 

 

 

 

38,4

 

4030

Tør hede

100

62,3

 

12,8

22,3

17,2

10,0

 

 

 

 

 

6410

Tidvis våd eng

100

21,5

 

5,9

5,9

5,9

0,8

 

 

4,3

7,8

0,8

7140

Hængesæk

100

13,9

13,0

 

 

 

 

 

 

13,0

0,9

 

6230

Surt overdrev

100

1,8

 

 

1,8

 

 

 

 

 

 

 

7110

Højmose

100

2,7

 

2,7

 

 

 

 

 

 

2,7

 

7150

Tørvelavning

100

0,5

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

91D0

Skovbevokset tørvemose

100

10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

100

192,2

18,5

89,6

35,8

23,1

10,8

 

0,0

21,6

49,8

0,8

       

108,1

69,7

 

21,6

50,6

                           
 

I alt i %

100

10

47

19

12

6

 

0

11

26

0

       

56

36

 

11

26

 

 

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere