Natura-2000 handleplan

 

Mål for planperioden

(Natura 2000-planens indsatsprogram)

Natura 2000-planens indsatsprogram er bindende retningslinjer for handleplanen i første planperiode, og anvendes derfor som handleplanens mål. Dette indsatsprogram skal være gennemført med udgangen af år 2015, dog år 2021 for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Indsatsprogrammet vedrører alene naturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, jf. bilag 1.

Indsatsprogrammet er på side 23 i Natura 2000-planen.

Her er et sammendrag af Natura 2000-planens indsatsprogram:

Naturtyper

  • Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i søer, vandløb, rigkær, våd hede, aktiv højmose, nedbrudt højmose, hængesæk, tørvelavning, tidvis våd eng samt på levesteder for trane, tinksmed og mosehornugle. Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe mere hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyperne, og disse skovnaturtyper sikres den mest hensigtsmæssige hydrologi.
  • De terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres gode fysiske og kemiske forhold samt kontinuitet og miljøvenlig vandløbspleje.
  • Skovnaturtyper sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje eller udlægges i særlige tilfælde til urørt skov.
  • Konstaterede forekomster af lysåbne habitatnaturtyper sikres, hvor disse ikke i forvejen er beskyttet af natur- og miljølovgivningen.
  • Naturtypen rigkær søges udvidet med 5-10 hektar, hvor de naturgivne forhold gør det muligt.
  • Naturtyperne surt overdrev, våd hede og tør hede sikres og udvides/sammenkædes, hvor de naturgivne forhold gør det muligt.
  • Invasive arter som bjergfyr, glansbladet hæg og mink bekæmpes, og deres spredning forebygges efter bedst kendte viden.

 

Arter

  • Der sikres velegnede levesteder for hedepletvinge, levestederne søges udvidet, og der etableres spredningskorridorer mellem de eksisterende populationer, hvor de naturgivne forhold, gør det muligt.
  • Der sikres velegnede yngle- og levesteder for trane, tinksmed, mosehornugle og rødrygget tornskade.

 

Indsatser som forventes gennemført via anden planlægning end handleplanen:

Husdyrgodkendelsesloven: Reduktion af kvælstof-deposition fra luften på områdets naturtyper sker ved administration af denne lov.

Vandplanen: Regulerer tilførslen af næringsstoffer til vandløb og marine områder. Sikrer vandløb gode fysiske forhold og kontinuitet.