Natura-2000 handleplan

 

Arter

Indsatsen for naturtyperne forventes i væsentligt omfang at bidrage til at sikre velegnede levesteder for arter på udpegningsgrundlaget, heriblandt hedepletvinge.

Derudover skal bestanden af fritlevende mink bekæmpes. Dette sker dels gennem Naturstyrelsens "Forvaltningsplan for mink" og dels gennem vurdering af yderligere behov. Kommunen vil i samarbejde med Naturstyrelsen forsøge at igangsætte et projekt, der bl.a. skal afhjælpe problemerne med mink.