Natura-2000 handleplan

 

Naturtyper

I tabel 1 angives de forventede metoder og forvaltningstiltag for naturtyperne på udpegningsgrundlaget, jf. bilag 1. Tabellen er inddelt i 3 grupper:

  • Lysåbne naturtyper, inkl. sø- og vandløbsnaturtyper (se bilag 5)
  • Skovnaturtyper (se bilag 5)
  • Ny habitatnatur (dvs. forventede udvidelser af naturtyperne)

Hovedparten af arealet med naturtyper er kortlagt, og kan ses på hjemmesiden PRIOR.

I tabel 1 er der et skøn over omfanget af de enkelte metoder og forvaltningstiltag for de kortlagte  naturtyper samt et skøn over omfanget af ny habitatnatur. I den forbindelse skelnes mellem "Igangværende indsats" og "Behov for ny indsats", da der allerede er igangværende indsatser i Natura 2000-området, der bidrager til at opfylde handleplanens mål.   

"Igangværende indsats" dækker bl.a. over MVJ-aftaler, der forløber i hele første planperiode, dvs. til og med år 2015. MVJ-aftaler, der udløber i løbet af 2012 - 2015 indgår i kolonnen "Behov for ny indsats".

Arealer angivet i tabel 1 er potentielle bruttoarealer, der vil blive undersøgt nærmere i planeperioden med henblik på at vurdere gennemførlighed. Indsatsens præcise omfang i planperioden vil bero på en biologisk, teknisk og økonomisk vurdering og vil sikre Natura 2000-planens målopfyldelse ved at:

  • Arealer med disse naturtyper indenfor Natura 2000-området ikke går tilbage
  • Tilstanden samlet set ikke forringes i denne planperiode”

Hvor der i Natura 2000-planen er angivet eksakte antal hektarer, er disse antal også normsættende for handleplanens ambitionsniveau og der er således ikke tale om potentielle bruttoarealer. Det gælder i tabel 1 for de naturtyper, der er angivet under ”udvidelse af naturtyper” og det drejer sig om naturtypen "rigkær" (7230).

Tabel 1: Forventede metoder og forvaltningstiltag for naturtyperne* 

Forventede metoder og forvaltningstiltag 

 

Skøn over omfanget af:

Igangværende indsats

Behov for ny indsats

Samlet indsats

Lysåbne naturtyper:

 

 

 

Rydning af uønsket opvækst

Ca. 100 ha

op til 550 ha

op til 650 ha

Forbedring af hydrologi

0

op til 280 ha

op til 280 ha

Græsning eller høslæt

Ca. 100 ha

op til 800 ha

op til 900 ha

Skovnaturtyper:

 

 

 

Skov med fredskovspligt:

 

 

 

Skovnaturtypebevarende drift og pleje

Ca. 4 ha

op til 2 ha

op til 6 ha

Forbedring af hydrologi

0

op til 4 ha 

op til 4 ha 

 

 

 

 

Skov uden fredskovspligt:

 

 

 

Skovnaturtypebevarende drift og pleje

Ca. 2 ha

op til 27 ha

op til  29 ha

Ny habitatnatur**:

 

 

 

Udvidelser af naturtyper

0

5-20 ha

Ca. 5-20 ha

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 4.

** I bilag 3 er der et kort, som viser potentielle områder for ny habitatnatur.

Naturtyperne vil forsøges udvidet ved følgende tiltag; rydning af uønsket opvækst, ekstensiv drift som høslæt og afgræsning og eventuelt afbrænding samt forbedring af hydrologi. Tiltagene vil være forskellige alt efter området og hvilken naturtype, der skal udvides. Udvidelserne forventes i overvejende grad at foregå på arealer, hvor der i forvejen er natur.

 Invasive arter som bjergfyr og glansbladet hæg forsøges bekæmpet efter bedst kendte teknik.

Særligt for skovnaturtyperne:

Igangværende indsatser: Dækker skovarealer, der i hele planperioden er beskyttet ved skovlovsaftale, fredning eller lignende. I særlige tilfælde kan der være behov for en supplerende beskyttelsesindsats.

Bemærk: Træbevoksede moser, hvor vegetationen er opstået naturligt, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller skovlovens § 28. Det kan omfatte 91D0 Skovbevokset tørvemose. Sådanne arealer er ikke medtaget under ”Igangværende indsatser” i tabel 1, selvom beskyttelsen kan være tilstrækkelig.

Behov for særlig indsats: Generelt skal der være en særlig beskyttelsesindsats af skovnatur, der er i høj tilstand. Det skal bidrage til at bevare de ekstraordinære naturværdier. Se nærmere i bilag 5 under ”Skovnaturtypebevarende drift og pleje” og ”Urørt skov”.

Bruttoarealet for urørt skov er arealer i høj tilstand med bl.a. stor andel dødt ved, mens bruttoarealet for forbedret hydrologi er de mest tørre arealer med 91D0 Skovbevokset tørvemose, der har fungerende grøfter.