Natura-2000 handleplan

 

Statslig Natura 2000-plan

Natura 2000-område nr. 3, Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose.

 

Områdebeskrivelse

Områdets rummer landets største areal med landskabstypen rimmer og dobber. Landhævningen har her bevaret den revlestruktur, der findes ude i vandet langs kysten. Revlerne kaldes rimmer og moseområderne mellem rimmerne kaldes dobber. I de centrale dele af området har mosen tidligere vokset sig højere en rimmerne, men afvanding og gravning efter tørv har nedbrudt højmoserne. Flere steder er rimme-dobbe-strukturen sløret af flyvesand, der har dannet klitter, og nogle rimmer er fjernet i forbindelse med landbrugsmæssig udnyttelse.

 

Vigtigste naturværdier

Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper. Rimme-dobberne indeholder nu hovedsageligt naturtyperne tør hede, våd hede, blåtopenge, hængesække og tørvelavninger.

Hedearealerne på rimmerne er interessante, fordi de ikke på samme måde som i store dele af Vestjylland er opstået som følge af landbrugsmæssig overudnyttelse, men mere som en naturlig vegetation. Blandingen af tørre og fugtige områder er helt unik.

Området er det vigtigste i landet for dagsommerfuglen hedepletvinge. Ynglefuglene trane, tinksmed, mosehornugle og rødrygget tornskade udgør grundlaget for udpegningen af fuglebeskyttelses-området.

 

Trusler mod områdets naturværdier

Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper (og levesteder for arterne på udpegningsgrundlaget), og truslerne mod udpegningsgrundlaget er registreret.

De fleste af naturtyperne i området er truet af atmosfærisk kvælstofdeponering (eutrofiering) og tilgroning er meget udbredt. Afvanding udgør en trussel for de fleste våde naturtyper samt for en del af fuglenes levesteder. Især gamle grøfter på tværs af rimmerne udgør stadig en trussel. Desuden er uhensigtmæssig drift, invasive arter, arealreduktion og fragmentering et problem for flere af naturtyperne og områdets sjældne arter.

 

Målsætning

Det overordnede mål for Natura 2000-området er, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Målet er, at området udgør et stort sammenhængende rimme-dobbe landskab med en blanding af tørre og våde naturtyper, og at området rummer udbredte levesteder for den truede art hedepletvinge.

 

Indsats

Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan:

Indsats

Stort

omfang

Mindre

omfang

Undersøges

nærmere

Ikke anvendt

 

Rydning, fjernelse af uønsket opvækst

Herunder bekæmpelse af invasive arter

X

 

 

 

Forbedring af hydrologi

Fx ved at standse dræning, genoprette vandløb, fjerne diger

X

 

 

 

Ekstensiv drift

Fx indførsel eller opretholdelse afgræsning, høslet mm.

X

 

 

 

Sikring af arealer

Sikring af natur der ikke pt. er beskyttet

X

 

 

 

Reducere forstyrrelser

Fx færdsel, sejlads og jagt

 

 

 

Forbedring/sikring af levesteder

Fx ved etablering af vandhuller, sikring af redetræer eller større fouragerings- eller yngleområder

X

 

 

 

 

Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om sikring af eller genindførsel af lysåbne forhold ved drift/pleje af naturtyperne, f.eks. i form af græsning og rydning af opvækst samt ved at gennemføre en indsats mod invasive plantearter.

Vandafhængige naturtyper sikres de for naturtyperne mest hensigtsmæssige vandstandsforhold.

Der udføres en særlig indsats for den truede dagsommerfugl hedepletvinge ved at sikre velegnede levesteder og udvide arealet med optimale levestedsforhold for arten i området.

Der udføres også en særlig indsats for de truede naturtyper: rigkær, sure overdrev, våd og tør hede. Disse naturtyper sikres og udvides, hvor det er muligt.