Natura-2000 handleplan

 

Prioritering af den forventede forvaltningsindsats

Indsatsen i 1. planperiode skal standse tilbagegangen for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. I Natura 2000-planen er dette mål udmøntet i fire sigtelinjer:

  1. Sikring af tilstanden af eksisterende naturarealer og arter
  2. Sikring af de små naturarealer
  3. Sikring af naturtyper og levesteder som ikke er beskyttede
  4. Indsats for truede naturtyper og arter

De fire sigtelinjer lægger niveauet for den indsats, som handleplanmyndighederne skal gennemføre, og er udtryk for den nationale prioritering i 1. planperiode.

Her beskrives de dele af indsatsprogrammet, som handleplanmyndighederne forventes at gennemføre med særligt fokus og tidligt i planperioden: 

 Tidlig opsøgende/faciliterende indsats over for særlige lodsejergrupper, f.eks.:

  1. Lodsejere med særligt sårbare naturtyper og arter.
  2. Lodsejere med potentielle habitatnaturtyper og levesteder for hedepletvinge.
  3. Lodsejere med særligt store arealer omfattet af Natura 2000-planen.
  4. Lodsejere, som er særligt interesserede i at gennemføre en indsats.

Det skal bemærkes, at i første planperiode gælder indtil videre den med Grøn Vækst afledte nationalpolitiske præmis om frivillighed i Natura 2000-indsatsen, hvilket også er baggrunden for økonomiaftalen for 2013 ml. regeringen og KL, der lægger de økonomiske rammer for den kommunale Natura 2000-indsats.