Natura-2000 handleplan

 

Naturtyper

I tabel 1 angives de forventede metoder og forvaltningstiltag for naturtyperne på udpegningsgrundlaget, jf. bilag 1. Tabellen er inddelt i 3 grupper:

  • Lysåbne naturtyper, inkl. sø- og vandløbsnaturtyper (se bilag 5)
  • Skovnaturtyper (se bilag 5)
  • Ny habitatnatur (dvs. forventede udvidelser af naturtyperne)

Hovedparten af arealet med naturtyper er kortlagt, og kan ses på hjemmesiden PRIOR.

I tabel 1 er der et skøn over omfanget af de enkelte metoder og forvaltningstiltag for de kortlagte  naturtyper samt et skøn over omfanget af ny habitatnatur. I den forbindelse skelnes mellem ”Igangværende indsats” og ”Behov for ny indsats”, da der allerede er igangværende indsatser i Natura 2000-området, der bidrager til at opfylde handleplanens mål.   

 

Forventede metoder og forvaltningstiltag 

 

Skøn over omfanget af:

Igangværende

indsats

Behov for ny indsats

Samlet indsats

Lysåbne naturtyper:

 

 

 

Rydning af uønsket opvækst

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Forbedring af hydrologi

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Græsning eller høslæt

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Afskrælning eller afbrænding

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

…..

 

 

 

Skovnaturtyper:

 

 

 

Skov med fredskovspligt:

 

 

 

Skovnaturtypebevarende drift og pleje

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Urørt skov

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

…..

 

 

 

Skov uden fredskovspligt:

 

 

 

Skovnaturtypebevarende drift og pleje

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Urørt skov

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

…..

 

 

 

 

 

 

 

Ny habitatnatur**:

 

 

 

Udvidelser af naturtyper

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

Ca. Xx ha

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 4.

** I bilag 3 er der et kort, som viser potentielle områder for ny habitatnatur.

 

 

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere