Natura-2000 handleplan

 

Naturtyper

Hovedparten af arealet med naturtyper er kortlagt, og kan ses på hjemmesiden PRIOR.

Der er medtaget et skøn over omfanget af de enkelte metoder og forvaltningstiltag for disse kortlagte arealer, herunder et skøn over omfanget af igangværende indsatser, der bidrager til at gennemføre handleplanens mål.

Her beskrives de enkelte metoder og forvaltningstiltag:

 

Rydning af uønsket opvækst

På lysåbne naturtyper kan der være behov at rydde træer og buske inden f.eks. græsning eller høslæt kan iværksættes. Det drejer sig særligt om følgende naturtyper [indsæt naturtyper].

Der skønnes at være behov for at rydde i størrelsesordenen [xx ha] af de kortlagte naturtyper, hvoraf ca. [xx ha] skønnes at blive ryddet som led i igangværende projekter.

For følgende naturtyper [indsæt naturtyper] bør der efterlades grupper eller enkeltindivider af danske træer og buske med en arealdækning på mellem x % og y %.

Forbedring af hydrologi

Det fremgår af Natura 2000-planens indsatsprogram, at der skal ”sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i arealer med [indsæt naturtyper]”. De hydrologiske forhold vil typisk blive forbedret ved at afbryde dræn eller afvandingsgrøfter i et område. Der skønnes at være behov for at forbedre de hydrologiske forhold på i størrelsesordenen [xx ha] af de kortlagte naturtyper, hvoraf ca. [xx ha] skønnes at få forbedret hydrologi som led i igangværende projekter.

Græsning eller høslæt

Hovedparten af de lysåbne naturtyper forventes plejet med ekstensiv græsning og/eller høslæt. Det drejer sig særligt om følgende naturtyper [indsæt naturtyper]. Der skønnes at være behov for græsning og/eller høslæt på i størrelsesordenen [xx ha] af de kortlagte naturtyper, hvoraf ca. [xx ha] skønnes allerede at være omfattet af eksisterende aftaler eller lignende om græsning/høslæt.

Afbrænding eller afskrælning

For følgende naturtyper [indsæt naturtyper] kan der være behov for en særlig pleje med afbrænding eller afskrælning af tørv. Der skønnes at være behov for afbrænding på ca. [xx ha], hvoraf ca. [xx ha] skønnes at blive afbrændt som led i igangværende projekter. Endvidere skønnes der at være behov for afskrælning på ca. [xx ha], hvoraf ca. [xx ha] skønnes at blive afskrællet som led i igangværende projekter.

Sikring af skovnaturtyper

Det fremgår af Natura 2000-planens indsatsprogram, at ”skovnaturtyper sikres”. Det vil primært ske ved at sikre en skovnaturtypebevarende drift og pleje - se bilag 5. Der skønnes at være behov for, at i størrelsesordenen [xx ha] omfattes af en skovnaturtypebevarende drift og pleje, hvoraf ca. [xx ha] skønnes allerede at være beskyttet på denne måde. I særlige tilfælde er der behov for at udlægge arealer med skovnaturtyper til urørt skov. Det drejer sig primært om arealer, som i forvejen har haft minimal eller ingen hugst. Der skønnes at være behov for, at ca. [xx ha] udlægges til urørt skov, hvoraf ca. [xx ha] skønnes allerede at være udlagt. 

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere