Natura-2000 handleplan

 

Bilag 1: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 20:

Naturtyper          

Naturtypenr.    Naturtype

Handleplanmyndigheder

 

I alt*

 

Aalborg Kommune

Rebild Kommune

Mariagerfjord Kommune

Naturstyrelsen

4010

Våd hede

 

5

1

 

6

4030

Tør hede

3

12

2

 

17

6210

Kalkoverdrev

 

18

20

 

38

6230

Surt overdrev

15

29

11

 

55

6410

Tidvis våd eng

 

18

20

 

38

7110

Højmose

 

22

11

 

33

7140

Hængesæk

 

7

4

 

11

7220

Kildevæld

1

16

10

 

27

7230

Rigkær

13

30

14

 

57

9110

Bøg på mor

 

8

 

456

464

9130

Bøg på muld

 

1

 

48

49

9150

Bøg på kalk

 

 

 

7

7

9160

Ege-blandskov

 

1

 

3

4

9190

Stilkege-krat

 

1

 

25

26

91D0

Skovbevokset tørvemose

 

16

4

160

180

91E0

Elle- og askeskov

 

7

 

91

98

3110

Lobeliesø

 

 

 

 

ej kortlagt

3140

Kransnålalgesø

 

 

 

 

delv. kortlagt

3150

Næringsrig sø

 

 

 

 

delv. kortlagt

3160

Brunvandet sø

 

 

 

 

delv. kortlagt

5130

Enekrat

 

 

 

 

ej kortlagt

7120

Nedbrudt højmose

 

 

 

 

ej kortlagt

Sum af hektar

 

32

191

97

790

1110

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner

Arter

1013

Kildevælds vindelsnegl (Vertigo geyri)

1014

Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)

1081

Bred vandkalv (Dytiscus latissimus)

1096

Bæklampret (Lampetra planeri)

1166

Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)

1318

Damflagermus (Myotis dasycneme)

1355

Odder (Lutra lutra)

1386

Grøn buxbaumia (Buxbaumia viridis)

1393

Blank seglmos (Drepanocladus vernicosus)

1902

Fruesko (Cypripedium calceolus )

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 4:

A072

Hvepsevåge

A215

Stor hornugle

A229

Isfugl

A236

Sortspætte

A338

Rødrygget tornskade