Natura-2000 handleplan

 

Bilag 2: Fordeling af indsats mellem handleplan-myndigheder og offentlige lodsejere

I Natura 2000-planens indsatsprogram er der retningslinjer, hvor der er behov for en nærmere afklaring af, hvem der følger op på retningslinjerne. Det drejer sig om følgende retningslinjer:

Det samlede areal med våd hede udvides med 2-3 ha,

arealet med tør hede udvides med 16-20 ha,

arealet med kalkoverdrev udvides med 9-12 ha,

arealet med surt overdrev udvides med 16-20 ha,

tidvis våde enge udvides med 3-5 ha,

arealet med rigkær (stedvist i mosaik med kildevæld) udvides med 40-66 ha og

arealet med aktiv højmose udvides med 50-79 ha.

Levesteder for fruesko sikres og udvides med ca. 1,5 ha.

Der sikres velegnede ynglevandhuller for stor vandsalamander.

Det kan både være handleplan-myndigheder og offentlige lodsejere, der skal følge op på disse retningslinjer. Derfor omfatter bilag 2 både private og offentlige arealer (inkl. offentlige arealer, hvor lodsejeren selv udarbejdet drifts- og plejeplan). 

Der er aftalt følgende opgavefordeling mellem de offentlige lodsejere og handleplan-myndigheder i Natura 2000-området:

 

Handleplan-myndigheder

Offentlige lodsejere

Total

 

Aalborg Kommune

Mariagerfjord Kommune

 

Rebild  Kommune

Natur-styrelsen

 

Forsvaret

 

Natur-styrelsen

Total

Udvidelse af naturtyper

10 – 20 ha

10 – 20 ha

60 - 100 ha

0 ha

0 ha

Ca. 110

190 – 250 ha

Udvidelse af levesteder for arter

0 ha

0 ha

0 ha

0 ha

0 ha

1 – 2 ha

1 – 2 ha

Udvidelse af levesteder for arter

0 stk

0-1 stk.

0-1 stk.

0 stk.

0 stk.

2-4 stk.

2-6 stk.