Natura-2000 handleplan

 

Bilag 4: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner

Naturstyrelsen:

Bilag 4a Resumé af Naturstyrelsens Natura 2000-plejeplan

 n18_roldskov.pdf (1.6 MB)

Naturstyrelsens Natura 2000-plejeplaner er sendt i offentlig høring sideløbende med Natura 2000-handleplanerne. Det endelige resumé af plejeplanen vedlægges den endelige handleplan.

Naturstyrelsens ejer ca.  en fjerdedel af Natura 2000-området. Skovene (løv og nål) udgør ca. 1800 ha og de åbne naturområder ca. 400 ha. Graulev Ådal og Rebild Bakker er sammen med kilderne smukke repræsentanter for de lysåbne naturtyper. Bjergeskoven, Troldeskoven og Urskoven er kendte lokaliteter med partier af de oprindelige bøgeskove, som giver et indtryk af den udbredte skovtype, som den så ud inden nåletræernes indtog i midten af 1800-tallet. Mange af de gamle bøgetræer er stadig flerstammede og krogede som vidnesbyrd om, at skoven tidligere blev udsat for ret så voldsom stævning og græsning. I Bjergeskoven fandt man i 1884 fruesko for første gang i Danmark, og her vokser den smukke orkide stadig. Skovens vådområder er mange steder under genopretning, og det giver muligheder for (gen)udvikling af højmoser, som det bl.a. ses syd og nord for St. Økssø.

Tabel a   Kortlagte naturtyper på Naturstyrelsens arealer i området

Naturtype

Nr.

Navn

Areal ejet af NST (ca. ha)

Lysåbne naturtyper

4030

Tør hede

62

6210

Kalkoverdrev

1

6230

Surt overdrev

28

6410

Tidvis våd eng

7

7110

Højmose

9

7140

Hængesæk

5

7220

Kildevæld

3

7230

Rigkær

8

 

 

 

124

Skovnaturtyper

91D0

Skovbevokset tørvemose

36

9110

Bøg på mor

247

9130

Bøg på muld

61

9150

Bøg på kalk

7

9160

Ege-blandskov

80

 

 

 

432

Ialt

 

 

556

 

Indsats for naturtyperne

I det følgende angives Naturstyrelsens planlagte indsats for naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Indsatsen er beskrevet i 3 tabeller:

  • Lysåbne naturtyper
  • Skovnaturtyper
  • Planlagte udvidelser af naturtyperne

I tabel b og c skelnes mellem ”Eksisterende driftsplan mv.” og ”Nyt”, da der allerede ifølge driftsplaner m.m. for styrelsens arealer skal ske en drift/pleje, der bidrager til at gennemføre plejeplanen.

Tabel b   Planlagt indsats for lysåbne naturtyper

Plejetiltag

Eksisterende driftsplan mv. eller nyt

Ha (ca.)

Bekæmpelse af andre problemarter

eksisterende

35

 

 

35

Indsats for vandhuller/søer

eksisterende

<1

 

 

<1

Rydning af uønsket opvækst

eksisterende

35

 

 

35

Afskrælning eller afbrænding

eksisterende

59

 

 

59

Slåning eller slæt

eksisterende

9

 

 

9

Græsning

eksisterende

96

 

 

96

 

Tabel c   Planlagt indsats for skovnaturtyper

Plejetiltag

Eksisterende driftsplan mv. eller nyt

Ha (ca.)

Urørt skov

eksisterende

124

nyt

3

 

 

127

Græsning

eksisterende

2

nyt

1

 

 

2

Skovnaturtypebevarende drift og pleje

eksisterende

232

nyt

71

 

 

303

Ingen jordbearbejdning

eksisterende

68

 

 

68

Bevarelse af store træer til henfald

eksisterende

232

nyt

71

 

 

303

Gamle driftsformer i skov

eksisterende

79

nyt

23

 

 

102

 

Tabel d   Planlagte udvidelser af naturtyper

Udvidelsesmål

Forøgelse på sigt, ca. ha

Udvikling mod 4030 Tør hede

17

Udvikling mod 6210 Kalkoverdrev

<1

Udvikling mod 6230 Surt overdrev

20

Udvikling mod 6410 Tidvis våd eng

10

Udvikling mod 7110 Højmose

46

Udvikling mod 7220 Kildevæld

<1

Udvikling mod 7230 Rigkær

20

Ialt

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særlig indsats for arter

Plejen af områdets naturtyper vil samtidig tilgodese en række arter på udpegningsgrundlaget. Herudover planlægger Naturstyrelsen en særlig indsats for stor vandsalamander og fruesko, som fremgår af tabel e.

Tabel e   Planlagt indsats for arter udover indsatsen for naturtyperne

 

Plejetiltag

Eksisterende driftsplan mv. eller nyt

Enhed

Antal enheder

1166 Stor vandsalamander

Indsats for vandhuller/søer

nyt

stk

4

 

 

 

4

1902 Fruesko

Græsning

nyt

ha

1,5

 

 

 

1,5

Rydning af uønsket opvækst

eksisterende

ha

1,5

 

 

 

1,5

 

I tabel e er der en opdeling til to kategorier:

  • ”Eksisterende driftsplan mv.”: Kategorien dækker over de tilfælde, hvor den pågældende drift/pleje allerede forekommer eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at tiltaget skal gennemføres.
  • ”Nyt”: Kategorien omfatter de tiltag, der først er blevet fastlagt med denne plejeplan.

 Indsatsen for stor vandsalamander forventes at sikre 4 velegnede ynglevandhuller for arten.

Den samlede indsats for naturtyper og arter på styrelsens arealer forventes også at medvirke til udvidelse af levestederne for kildevældsvindelsnegl og blank seglmos og medføre, at frueskos levested udvides med 1,5 ha, som Natura 2000-planen fordrer.

 

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste:

Bilag 4b Resumé af forsvarets Natura-2000-plejeplan

 natura_2000_resumé_for_regan_vest.pdf (1.3 MB)