Natura-2000 handleplan

 

Arter

  • Der sikres den mest hensigtsmæssige hydrologi på levesteder for kildevældsvindelsnegl, skæv vindelsnegl, blank seglmos og grøn buxbaumia.
  • Der sikres velegnede levesteder for Fruesko, stor vandsalamander, bred vandkalv, odder, damflagermus, kildevælds- og skæv vindelsnegl, grøn buxbaumia, blank seglmos, hav- og bæklampret.
  • Der sikres velegnede levesteder samt tilfredsstillende fourageringsmuligheder for ynglefuglene i området.
  • Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed overfor forstyrrelser for damflagermus, hvepsevåge, stor hornugle og sortspætte.
  • Der sikres velegnede ynglevandhuller for stor vandsalamander. Søerne indrettes i overensstemmelse med bedst kendte viden om artens krav til levestedet.
  • Levesteder for kildevældsvindelsnegl, blank seglmos, grøn buxbaumia, damflagermus, bred vandkalv og fruesko søges udvidet og sammenkædet, hvor de naturgivne forhold gør det muligt. Levesteder for fruesko sikres og udvides med ca. 1,5 ha. Kendte og potentielle levesteder for bred vandkalv og grøn buxbaumia (få forekomster) sikres velegnede forhold.
 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere