Natura-2000 handleplan

 

Naturtyper

 

  • De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje.
  • Skovnaturtyper sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje eller udlægges i særlige tilfælde til urørt skov.
  • Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på arealer med våd hede, tidvis våd eng, nedbrudt højmose, aktiv højmose, hængesæk, kildevæld, rigkær og brunvandede søer. Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe mere hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyperne, og disse steder sikres den for skovnaturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi.
  • Invasive arter som glansbladet hæg, rynket rose, bjergfyr, kæmpe-bjørneklo samt problemarterne ørnebregne og gyvel bekæmpes i overensstemmelse med bedst tilgængelige viden, og deres spredning forebygges.
  • Der skal, hvor de naturgivne forhold gør det muligt, ske en udvidelse af arealet med 2-3 ha for naturtype våd hede, 16-20 ha for naturtype tør hede, 9-12 ha for naturtype kalkoverdrev, 16-20 ha for naturtype surt overdrev, 3-5 ha for naturtype tidvis våd eng, 40-66 ha for naturtype rigkær (stedvis i mosaik med kildevæld) og 50-79 ha for naturtype aktiv højmose. Udvidelse og sammenbinding af stærkt fragmenterede overdrev med naturtilstand I – II i det dyrkede land samt af den aktive højmose har særlig høj prioritet.
 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere