Arter

Indsatsen for naturtyperne vil også gavne arter på udpegningsgrundlaget.

Naturstyrelsen vurderer, at sikringen af skovnaturtyperne bidrager i tilstrækkeligt omfang til at sikre velegnede levesteder på fredskovpligtige skovbevoksede arealer for følgende skovlevende arter; kildevælds-vindelsnegl, skæv vindelsnegl, stor vandsalamander, damflagermus, odder, fruesko og grøn buxbaumai.  

I Tabel 2 er angivet den indsats, der udover naturtypeindsatsen er nødvendig for at tilgodese indsatsprogrammets krav til arter.

Tabel 2: Forventede metoder og forvaltningstiltag for arter udover indsatsen for naturtyperne.* 

Forventede metoder og forvaltningstiltag 

 

Skøn over omfanget af:

Igangværende indsats

Behov for ny indsats

Samlet indsats

Restaurering eller nygravning af vandhuller

0 stk.

0 stk.

0 stk.

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 4.

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Links