Natura-2000 handleplan

 

Naturtyper

I tabel 1 angives de forventede metoder og forvaltningstiltag for naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Tabellen er inddelt i 3 grupper:

  • Lysåbne naturtyper, inkl. sø- og vandløbsnaturtyper (se bilag 5)
  • Skovnaturtyper (se bilag 5)
  • Ny habitatnatur (dvs. forventede udvidelser af naturtyperne)

Hovedparten af arealet med naturtyper er kortlagt, og kan ses på hjemmesiden PRIOR.

I tabel 1 er der et skøn over omfanget af de enkelte metoder og forvaltningstiltag for de kortlagte naturtyper samt et skøn over omfanget af ny habitatnatur. I den forbindelse skelnes mellem ”Igangværende indsats” og ”Behov for ny indsats”, da der allerede er igangværende indsatser i Natura 2000-området, der bidrager til at opfylde handleplanens mål. 

Arealer angivet i Tabel 1 er potentielle bruttoarealer, der vil blive undersøgt nærmere i planperioden med henblik på at vurdere gennemførlighed. Indsatsens præcise omfang i planperioden vil bero på en biologisk, teknisk og økonomisk vurdering og vil sikre N2000-planens målopfyldelse ved at:

  • Arealer med disse naturtyper indenfor N2000-området ikke går tilbage.
  • Tilstanden samlet set ikke forringes i denne planperiode.

 Hvor der i Natura 2000-planen er angivet eksakte antal hektar, er disse antal også normsættende for handleplanens ambitionsniveau og der er således ikke tale om potentielle bruttoarealer. Det gælder i tabel 1 for udvidelser af naturtyper.

Tabel 1: Forventede metoder og forvaltningstiltag for naturtyperne*

Forventede metoder og forvaltningstiltag 

 

Skøn over omfanget af:

Igangværende

indsats

Behov for ny indsats

Samlet indsats

Lysåbne naturtyper:

 

 

 

Rydning af uønsket opvækst

Ca. 5 ha

op til 125 ha

op til 130 ha

Forbedring af hydrologi

        0 ha

op til 100 ha

op til 100 ha

Græsning eller høslæt

Ca. 30 ha

op til 200 ha

op til 230 ha

.

 

 

 

Skovnaturtyper:

 

 

 

Skov med fredskovspligt:

 

 

 

Skovnaturtypebevarende drift og pleje

Ca. 46 ha

op til 594 ha

op til 640 ha

Urørt skov

Ca. 150 ha

op til 22 ha

op til 172 ha

Forbedring af hydrologi

0 ha

op til104 ha

op til 104 ha

 

 

 

 

Skov uden fredskovspligt:

 

 

 

Skovnaturtypebevarende drift og pleje

0 ha

op til 37 ha

op til 37 ha

Urørt skov

0 ha

op til ha

op til 8 ha

Forbedring af hydrologi

0 ha

op til 9 ha

op til 9 ha

 

 

 

 

Ny habitatnatur**:

 

 

 

Udvidelser af naturtyper

0 ha

Ca. 80 - 140 ha

Ca. 80 - 140 ha

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 4.

** I bilag 3 er der et kort, som viser potentielle områder for ny habitatnatur.

Lysåbne naturtyper

Arealer med behov for rydning er arealer der i basisanalysen er registreret med vedplanter over 10%. Behov for forbedret hydrologi er arealer hvor udtørring påvirker naturtypen negativt. For at opretholde de lysåbne naturtyper er der behov for græsning eller høslet. Den i gangværende indsats er arealer med tilskudsaftaler der løber længere end til 31. august 2015 eller længere, samt arealer hvor kommunen har hegnet f.eks. i fredninger.

Skovnaturtyperne

Igangværende indsatser

Dækker skovarealer, der i hele planperioden er beskyttet ved skovlovsaftale, fredning eller lignende. I særlige tilfælde kan der være behov for en supplerende beskyttelsesindsats.

Bemærk: Træbevoksede moser, hvor vegetationen er opstået naturligt, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller skovlovens § 28. Det kan omfatte 91D0 Skovbevokset tørvemose og 91E0 Elle- og askeskov. Sådanne arealer er ikke medtaget under ”Igangværende indsatser” i tabel 1, selvom beskyttelsen kan være tilstrækkelig.

Behov for særlig indsats

Generelt skal der være en særlig beskyttelsesindsats af skovnatur, der er i høj tilstand. Det skal bidrage til at bevare de ekstraordinære naturværdier. Se nærmere i bilag 5 under ”Skovnaturtypebevarende drift og pleje” og ”Urørt skov”.

Bruttoarealet for urørt skov er arealer i høj tilstand med bl.a. stor andel dødt ved, mens bruttoarealet for forbedret hydrologi er de mest tørre arealer med 91D0 Skovbevokset tørvemose og 91E0 Elle- og askeskov, der har fungerende grøfter.

Reduktion af arealet med skovnaturtyper

I forbindelse med udvidelser af den truede naturtype 7110 Aktiv højmose kan der forekomme reduktioner i arealet med 91D0 Skovbevokset tørvemose.   

I forbindelse med udvidelser af den truede naturtype 7230 Rigkær kan der forekomme reduktioner i arealet med 91E0 Elle- og askeskov.

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere