Natura-2000 handleplan

 

Prioritering af den forventede forvaltningsindsats

Indsatsen i 1. planperiode skal standse tilbagegangen for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. I Natura 2000-planen er dette mål udmøntet i fire sigtelinjer:

 1. Sikring af tilstanden af eksisterende naturarealer og arter
 2. Sikring af de små naturarealer
 3. Sikring af naturtyper og levesteder som ikke er beskyttede
 4. Indsats for truede naturtyper og arter

De fire sigtelinjer lægger niveauet for den indsats, som handleplanmyndighederne skal gennemføre, og er udtryk for den nationale prioritering i 1. planperiode.

Her beskrives de dele af indsatsprogrammet, som handleplanmyndighederne forventes at gennemføre med særligt fokus og tidligt i planperioden som dog i første planperiode strækker sig over 2013-2015.

Lysåbne naturtyper:

Opfyldelsen af handleplanen afhænger af, at de frivillige tilskudsordninger bliver udbredt blandt lodsejerne. Kommunernes vil bistå NaturErhverv i formidling af mulighederne i disse tilskudsordninger. Her vil der særlig blive prioriteret:

 • Habitatnatur med den bedste kvalitet og arter
 • Lodsejere som er særlig interesserede i at gennemføre en indsats.
 • Lodsejere med særlig store arealer omfattet af Natura 2000 handleplanen.      

Derudover vil kommunerne prioritere indsats for disse særlige arter og naturtyper: 

 • Indsatser for følgende særligt sårbare naturtyper: Våd hede, tør hede, kalkoverdrev, surt overdrev, tidvis våde enge, rigkær og højmose. Naturtyperne søges sikret, udvidet og sammenkædet.
 • Pleje og udvidelser af højmoser og rigkær: En omfattende indsats, der kalder på planlægning. For højmoserne kan der være tale om rydning og gennemførsel af hydrologiprojekter umiddelbart efter rydning. For rigkærene kan der være tale om både rydning, forbedret hydrologi, hegning og græsning, en koordineret indsats med planmæssige udfordringer.
 • Indsats for Stor Vandsalamander i Mariagerfjord og Rebild Kommuner

 Skovnaturtyper:

 • Lodsejere med en stor andel af områdets skovnatur-forekomster i høj tilstand..
 • Lodsejere med stor andel af områdets bruttoareal for urørt skov, hvor muligheden for udlæg til urørt skov undersøges nærmere.
 • Lodsejere med en stor andel af områdets arealer med den EU-prioriterede skovnaturtyper: 91D0 Skovbevokset tørvemose og 91E0 Elle- og askeskov. Herunder en afvejning i forhold til udvidelser af de lysåbne naturtyper 7110 Højmose og 7230 Rigkær.
 • Lodsejere med et stort areal med skovnaturtyper. 

 

 

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere